Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

poufne
Bo, skoro już jestem Tobą tak bardzo zachwycony, to nie chciałbym być w tym zachwycie nudny i monotonny. I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś[...]
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromtrzepot trzepot viawdychamspaliny wdychamspaliny
poufne
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
poufne
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viawdychamspaliny wdychamspaliny
poufne

May 09 2018

poufne
Któregoś dnia w przyszłości, której jeszcze nie ma, spotkam ją na przystanku. Będzie coś jakby trochę grubsza i będziemy już dorośli. Nasze światy będą już wtedy bardzo daleko od siebie, ale z jakiś niewyjaśnionych przyczyn zatrzęsą się pode mną nogi.
— Piotr Czerwiński "Pokalanie"
poufne
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahereyes hereyes
poufne
poufne
4487 0191 500
"Ości" 1

May 08 2018

poufne
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka

May 01 2018

poufne
8331 0c7f 500
Reposted byhereyes hereyes
poufne
8330 61bb 500
poufne
8329 c751 500

April 29 2018

poufne

April 26 2018

poufne

April 07 2018

poufne
8345 b345 500
dwa słońca!
poufne
pięęęęęęknie!

April 05 2018

poufne

March 21 2018

poufne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl